"Met mijn bolle buik is het fijn dat ik voor de deur kan parkeren"

Gratis parkeren op alle locaties

Voor Elke, van ons

Gecorrigeerd calcium

Hypercalciëmie kan een van de oorzaken zijn van een delier. Calcium is in vrije fractie en in (albumine) gebonden fractie aanwezig in het bloed. Het vrije (gecorrigeerde) calcium is het biologisch beschikbare calcium.

De diagnose hypercalciëmie  kan worden vastgesteld door het bepalen van het  gecorrigeerde calcium in het serum (>1,30 mmol/l). De hoogte van het gecorrigeerde calcium is niet afhankelijk van het serumalbumine. Hypercalciëmie kan tevens worden vastgesteld door de bepaling van totaal calcium. Hierbij is van belang dat er gecorrigeerd wordt voor albumine in het bloed. Met name bij ouderen met een slechte voedingstoestand kan het serumalbumine laag zijn, waardoor een hypercalciëmie gemaskeerd is en in werkelijkheid het vrije calcium verhoogd is. Daarom heeft Diagnostiek voor U besloten om in het delier protocol naast het totaal serumcalcium, het serumalbumine en het geïoniseerd calcium op te nemen.

Hypercalciëmie komt regelmatig voor bij patiënten met kanker in een gevorderd stadium van de ziekte. 
Van alle patiënten met kanker ontwikkelt 20-30% een hypercalciëmie. De kans op het ontwikkelen van hypercalciëmie is afhankelijk van de diagnose:

• vaak bij mammacarcinoom (20-40% van de patiënten met een hypercalciëmie, bijna altijd in aanwezigheid van botmetastasen), bij het niet-kleincellig bronchuscarcinoom (12-35%, voornamelijk bij plaveiselcelcarcinomen, waarbij dan meestal geen botmetastasen aantoonbaar zijn) en bij de ziekte van Kahler (multipel myeloom, 30-50%);
• soms bij plaveiselcelcarcinomen in het hoofd-halsgebied (uitgaande van mondholte, farynx, larynx of oesofagus) (3-25%), niercarcinoom (3-17%) en maligne lymfomen (1-4%);
• zelden bij het prostaatcarcinoom (ondanks het feit dat hierbij frequent botmetastasen voorkomen), het coloncarcinoom, het maagcarcinoom en het kleincellig bronchuscarcinoom.

Als gevolg van de langere overleving van patiënten met een gemetastaseerde maligniteit wordt hypercalciëmie tegenwoordig vaker gezien dan vroeger.